YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN ÜLKE­MİZDE MÜLK EDİNMESİ

 

Uluslararası hukuk, bir devlet ülkesinde yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı tanınıp tanınmaması mevzunu tamamen ilgili devletin takdirine ve kanunlarına bırakmıştır. Ülkemizde yabancı gerçek kişiler kanunları­mızın müsaade ettiği ölçüde mülk edinebilirler. Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi anaya­sanın 16 ncı maddesinde temel hak ve hürriyet­ler çerçevesinde ve tapu kanunun 35. maddesine göre yabancı gerçek kişiler kanunun getirdiği yasal sınırlamalar çerçevesinde ve karşılıklı (Mütekabiliyet) olmak şartıyla ülke­mizde mülk edinebilirler. Bu deyişle Kanunla­rımız yabancıların mülk edinme şartını karşılıklı işlem şartına bağlamaktadır.Karşılıklı işlem şartı ülkemizde yabancılara mülk edinmesi için tanınan hakların aynısının o yabancı ülkede de Türklere tanınması anlamını taşır.

Tanınan bu hakka getirilen sınırlamalar

• Yabancı gerçek şahıslar güvenlik bölgesi ilân edilmiş askerî ve yasak bölgelerde mülk edinemezler.

• Köy kanunu ile yabancı gerçek kişiler köy­lerde mülk edinemezler

• Diğer bir sınırlama ise tapu kanunun 36. maddesi ile getirilen yabancı gerçek kişilerin kanunî miras hariç olmak üzere köye bağlı ol­mayan müstakil çiftliklerde ve köy sınırları dişında kalan arazinin otuz hektardan fazlasını hükümetin izniyle mülk edinebilirler.

• Durumları özellik gösteren yabancılardan olan mülteciler, Türkiye'de üç yıl ikâmet etme­leri şartıyla karşılıklı işlem şartı aranmaksızın taşınmaz mallan mülk edinebilirler.

YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDE TAŞINMAZ MAL EDİNMELERİ

Yabancı tüzel kişiler bazı özel durum ve hü­kümler dışında ülkemizde taşınmaz mal sahibi olamazlar. 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde Hazine Müsteşarlığınca ülkemizde faaliyetine izin verilen yabancı ortaklı şirketlerin ve yabancı sermayeli kuruluşlar ülkemizde taşınmaz mal edinebilirler.  

 

Sayfayı Kapat