VERASET BELGESİ—VERASET VE İNTİ­KAL VERGİSİ

Vefat eden kimsenin kanunî mirasçılarını ve paylarını gösteren mirasçılık durumlarını ve sı­fatlarını tespit eden sulh hukuk mahkemele­rince verilen belgeye veraset belgesi denir. Ka­nunî mirasçıların tapu sicil müdürlüklerinde in­tikal işlemlerinin esasını oluşturur. Veraset senedi talep eden kişi mirasçı oldu­ğunu ispatla yükümlüdür. bu hususta nüfus kayıtlarına baş vurulur. Ayrıca uygulamada iki kişinin tanıklık etmesi gerekmektedir. Veraset belgelerinin aksi hükmen sabit olun­caya kadar geçerlidir.

 

Veraset İntikal Vergisinin Mevzuu:

 

Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her­hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda diğer şahıslara geçen malların intikali veraset ve intikal vergisine tâbidir. Mükellefler (mirasçılar)vefat eden kimsenin ikametgâh adresinin bulunduğu ilgili vergi da­iresine vefat tarihinden itibaren 4 ay içinde ve­raset ve intikal vergisinin tahakkuku için be­yanname vermelidir. Vefat yabancı bir ülkede vuku bulmuş mükelleflerin Türkiye, de bulun­maları halinde altı ay içinde veraset ve intikal vergisinin tahakkuku için beyanname verilir.  

Yabancı ülkelerde bulunan mükellefler be­yannamelerini Türk konsolosluklarına verirler. 

Sayfayı Kapat