VEKALETNAME

İ

Vekâlet bir akittir. Onunla vekil, mukavele dairesinde kendisine tahmil olunan işin idare­sini veya tekabül eylediği hizmetin ifasını iltizam eyler. Yani vekil, vekillik sözleşmesi çerçeve­sinde kendisine yüklenilen işin veya işlerin ida­resini ve karşılanmasını gerçekleştirmekle yü­kümlüdür. Vekilin üstlendiği işin kapsamı, süresi, şekil ve içeriği taraflarca yapılacak söz­leşmede belirlenir. Vekâletin yazılı olması şart­tır. Vekâlet konsolosluk ve noterlerce düzenleme şeklinde tanzim edilir. Tevkile mezun vekil tayin ettiği vekilin fiilin­den kendi yapmış gibi sorumludur. Birden fazla kişi vekil olarak tayin edilebilir ve bu kişiler ya­pılacak işlemden müteselsilen sorumludurlar. Satışla ilgili vekâletnamelerin fiilinden (gerçekleşmesinden)sonra belirtilen satış bedeli­nin malîke ödendiğinin belgelenmesi önemlidir. Vekâletten azil ve ondan istifa her zaman mümkündür. Azilde bazı şartlara bağlı olarak vekilin hukukî hakları vardır.

VEKÂLETNAMENİN SONA ERME NEDENLERİ

Vekâletnameler ölüm, iflas, azil, istifa ve fiil ehliyetinin kaybı gibi nedenlerle sona erer. Vekâletnamede aksine bir hüküm yok ise sürenin geçmesi ile vekâlet sona ermez. Tapu sicil müdürlüklerince vekâletname­lerde aranan hususlar

1- Noterlikçe veya konsolosluklarca düzen­leme şeklinde yapılmalıdır.  

2- Vekâlet verenin kimliği vekâletnamede nüfus hüviyet cüzdanı veya nüfus müdürlüğün­den alınan kayıt örneğine veya pasaporta göre tespit edilmiş olmalıdır.

3- Vekâletnamede verilen yetki duraksamaya yol açmayacak şekilde açıkça ve tam olarak be­lirtilmedir. (satış, trampa, ifraz, intikal vb)

4- Vekâletname üzerinde vekâlet verenin yakın tarihte çekilmiş fotoğrafı yapıştırılmış ol­malıdır.

5- Vekâletname tevkilen (birinci vekilin yet­kisini başkasına devretmesi)düzenlenmiş ise ilk vekâletnamede vekilin devir yetkisine sahip ol­duğu açıkça belirtilmiş ve bu yetki ikinci vekâ­letnamede tam olarak belirtilmelidir. İşlem sırasında her iki vekâletnamede ibraz edilmelidir.

6-Düzeltmeler var ise düzeltmeler ve çıkıntı­lar vekâletnameyi düzenleyen merci tarafından imza ve mühür ile onaylanmış olmalıdır. Yabancı ülkelerde vekâletnameler Türk elçi­lik ve konsolosluklarınca düzenlenmiş olmalı veya yabancı devletlerin yetkili makamlarınca kendi kanunlarına göre düzenlenmiş ise o ya­bancı ülkedeki Türk elçilik ve konsoloslukla -nnca onaylanmış olmalıdır.

• Vekâletname düzenlendiği ülkenin yetkili makamlarınca (5 Ekim 1961 tarihli La haye sözleşmesine göre tasdik edilip) apostille ibaresini taşıyan vekâletnamelerde o yerdeki Türk konsolosluluğunun tasdiki aranmadan işlem yapılır.

Temsil yetkisi mukaveleden veya işin mahi­yetinden anlaşılmadıkça (vekâletnamede yazmı­yor ise ) vekâlet gerek vekilin gerekse müvekkilin (vekâlet verenin)ölümü ile son bulur.  

 

Sayfayı Kapat