ŞİRKETLERİN TAPU İŞLEMLERİ

 

Ticaret şirketleri kolektif, komandit, limited, anonim ve kooperatiflerden meydana gelir. Ticaret şirketleri tüzel kişiliğe sahip olup, şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusu kapsamında kalmak şartıyla bütün hakları ikti­sap edebilirler. Ancak adî şirketler tüzel kişiliğe sahip ol­madığından adî şirket adına tapu işlemleri ve tescil yapamazlar. Ticaret şirketlerinin sözleşmelerinde Gayri­menkul Tasarrufuna izinlidir ibaresi olmalıdır. İşlem yapacak şirket yetkilileri Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları bir belge ile yetk; ve temsilcilerin kimler olduğunu ispat etmek zo­rundadırlar. Ticaret Sicil Memurluğundan alınan bu yetki ve temsil belgesinin yeni tarihli olmasında fayda vardır.

"Ticaret sicil nizamnamesinin 104 üncü maddesinde, bir unvanın, bir işletmenin tes­cili halinde ilgiliye sicil tasdiknamesi verile­ceği ve bu tasdiknamede (Yetki Belgesinde) işletmenin ünvanı, yaptığı işler ve işletme­nin temsilcilerinin belirtilmiş olacağı ve bu belgenin bir yıl süre ile geçerli olduğu ifade edilmektedir."

İşlem için gerekli belgeler

1.Vergi numarası

2.İmza sirküleri

3.Ticaret sicil memurluğundan alınan yetki ve temsil belgesi 

 

Sayfayı Kapat