KAT MÜLKİYETİ VE KURULMASI

K

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, depo vb. gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya uygun olanları üzerinde taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından kanun hükümlerine göre bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti bu hakka sahip olanlara kat maliki denir. Kat mülkiyeti resmî senetle tapu siciline tescil ile doğar.

Kurulması için gerekli belgeler

1. Dilekçe, gayrimenkulun bütün bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı değerleri ve bu değerler ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir taşımazın maliki veya maliklerinin her biri tarafından imzalanmış dilekçe (istenildiğinde bu di­lekçe tapu sicil görevlilerince yazılır.)

2. Genel inşaat projesi, mimar veya mühendis tarafından yapılmış ve doğruluğu belediyece tasdik edilmiş onaylanmış olmalıdır (Belediye sınırları dışında bu tasdik bayındırlık ve iskân müdürlüklerince yapılır.) Katlar aynı olsa dahi her katın, arsa üzerinde birden fazla inşa edilen yapıların her biri­nin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda her blok için ayrı proje verilmesi zorunlu­dur.

3. Yapı kullanma izin belgesi (iskân raporu)  

4. Yönetim plânı Taşınmazın yönetimini düzenleyen her sayfası bütün malîklerce imza­lanmış olmalı

5. Vaziyet plânı arsa üzerinde arsa üzerin­deki binanın veya birden fazla yapmın(blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu Özel yol yeşil alan spor tesisleri ve sosyal tesis gibi ortak yerlerin açıkça gösteren plândır belediyece tasdikli olması gerekir. Genel inşaat projesinde vaziyet plânı var ise ayrıca vaziyet plânı ibrazına gerek yoktur.

6. Fotoğraf Ana taşınmazın ön, arka ve yan cephelerini gösterir en az 13-18 cm büyüklüğünde ve belediyece tasdik edilmiş olmalı

7. Liste Her bağımsız bölümün arsa payını kat, daire, dükkân iş bürosu gibi niteliklerini gösteren ve bunların birden başlayarak sıra ile giden numaralarının yer aldığı taşınmazın malîki veya malîklerince imzalanmış noterlikçe onaylanmış liste

8. Maliklerin, veya yetkili temsilcilerinin fo­toğraflı nüfus cüzdanı

9. Maliklerin ikişer adet vesikalık fotoğrafları 10. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçişte sadece 4-5-8 ve 9 uncu maddelerdeki belgeler ibraz edilir. Diğer belgeler kat irtifakına geçişte alındığından yeniden verilmesine gerek yoktur.

Hiçbir harca ve vergiye tâbi değildir.  

 

Pencereyi Kapat