KADASTRO

 

Taşınmaz malların şeklini hukukî durumunu ve içeriğini belirlemek için düzenlenen sicillerin ve yapılan işlerin tamamına kadastro denir. Bu işlemlerin il, ilçe ve belediye sınırları içerisinde yapılanlarına tapulama denir. Tapulamada mülkiyet tescili pafta, parsel şeklinde Kadastroda ise pafta, ada, parsel şeklinde belirlenir.  

Parsel

Doğal sınırları olmayan kendi içinde kapanan bir sınırla çevrili yeryüzü parçasıdır.

İki çeşit parsel vardır:

1 -İmar parseli

2-Kadastro parseli

Ada

Çevresi deniz, dere, dağ vb. gibi doğal sınırlar veya kara yolu demir yolu, cadde meydan gibi sonradan yapılan tesislerle çevrili parseller topluluğudur.

Pafta

Üzerinde parsellerin, adaların sınırları, numaraları ve üzerindeki bina ile tesisleri gösteren harita tekniklerine uygun olarak çizilmiş dokümanlardır.

Çap

Kadastro görüp ve tapu sicilinde kaydı bulunan tüm taşınmazların plân örneklerine çap denir. Bir parselin komşu parsellerle plân sınır doğrultularını içindeki veya sınırındaki doğal, yapay tesisleri ve parsele ait bilgileri içeren bir belgedir.

İki çeşit çap vardır:

1-Kadastrol çap

2-İmar çapı 

Parselasyon

Kadastro parsellerinin imar plânına uygun­luğunu sağlamak için yapılan ayırma, birleş­tirme (ifraz, tevhit) işlemidir. Bu işlem için belediye encümen kararı veya il idare kurulu karan gereklidir. 

 

SayfayıKapat