İMAR BİLGİLERİ

 

İmar Plânı Fiziksel çevreyi ve bu çevredeki yapılaşmala­rın plân, çevre, fen, sağlık şartlarına uygunlu­ğunu sağlamak, yatırımların yer seçimlerini ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek için hazırla­nan, nazım (ana) imar plânı ile imar uygulama plânından meydana gelen plândır.

Nazım imar plânı

Varsa bölge veya çevre düzeni imar plânla­rına uygun olarak çizilen hali hazır haritalar üzerine yine varsa kadastrol durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının genel kulla­nış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını gerektiğinde yapı yoğunluğunu çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyükleri ile ilkelerini ulaşım sistemlerini ve problemlerin çözümü gibi husus­ları göstermek ve uygulama imar plânlarının hazırlanmasına esas teşkil etmek üzere düzen­lenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile beraber bütün olan plândır.

Uygulama imar plânı

Tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastrol durumu işlenmiş olarak nazım imar plânı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plândır.  

Mevzi (küçük alan)imar plânı

Genel imar plânı dışındaki alanlarda plân ilkesine uygun olarak konut, sanayi, turizm, ulaşım vb tesisler için 150.000 metrekareden az olmamak üzere düzenlenen plândır. Plânlanan alan daha küçük ise özel izne tâbidir.

Hali Hazır Harita

Bölgenin kullanıldığı andaki yollarını, mezralarını, kanalizasyon, su ve elektrik dağıtım tesisatı gibi doğal ve yapay tesislerini çeşitli ölçülerde gösteren haritalara denir.

Mücavir alan

İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş alanlardır.  

 

Sayfayı Kapat