GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

 

Alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın sa­tışını vermek, alıcının da bu taşınmazı satın al­mak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan ve noterlerce düzenlenen sözleşme satış vaadî sözleşmesidir. İleride yapılacak olan asıl satışın yapılma­sına dair ön sözleşmedir. "Gayrimenkul satış vaadî sözleşmesi düzenlemeye noterler yetkili­dir. Noterlerce düzenlenen satış vaadî sözleş­mesi geçerlidir.

• Tapuya şerh edilmesi şarttır. Ancak alıcı satış vaadî sözleşmesine dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyemez. Satı-cınında bu işleme katılması gerekir aksi halde alıcı mahkeme yoluyla adına tescil isteyebilir.

• Tapuya şerh edilen şahsî haklar üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebilir.

• Tarafların hak ve borçları açıkça tereddüde meydan vermeyecek şekilde ve taşınmazın be­deli ve ödeme şekli sözleşmede belirtilir.

• Sözleşmeye tarafların fotoğraflarının yapış -tınlması ve noter tarafından mühürlenmesi. Tarafların istemeleri halinde cayma duru­munda cezaî şart konulabilir.

• Şerh beş sene devam edebilir. Beş sene geçtikten sonra hükmü kalmaz ve resen terkin edilir.

• Ancak taşınmaz mal üzerine işlenen satış vadi şerhi 5 yıllık süreyi aşmış ve satış vaadi lehdarına satış yapılmamış ise taşınmaz mal malikinin talebi üzerine satış vaadi leh darının muvafakati aranmaksızın. Harçların tahsili ile taşınmaz üzerindeki şerh resen terkin edilir. Terkin edilen şerh in satış vaadi lehdarına bildirilmesi gerekir. 

 

SayfayıKapat