DEVRE MÜLK

 

Müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkıdır. Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı ve bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümünden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı kurulabi­lir. Bu hakka Devre mülk hakkı denir.

• Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş ve­yahut müstakil yapılarda kurulabilir.

• Aksi resmî senetle kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir.

• Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar kurulabilir. Devre mülk hakkı devir edilebilir ve mirasçılara geçer.

• Bir yıl içindeki devrelerin tamamı tapu si­cilinde gösterilmelidir.

• Devre mülk hakkının yılın belirli dönemle­rine ayrılması ve 15 günden daha az süreli ol­mamalıdır.

• Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hak sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir.  

• Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir. Dü­zenlenecek tapu senedin dede bu husus belirti­lir.

• Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler ara­sında dönem süresi devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları büyük onarım için ayrılacak dö­nem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmî senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.

• Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla ba­ğımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması aksi yönetim plânında kararlaştınlmamışsa diğer bağımsız bölüm mal­iklerinin izinlerine bağlı değildir.

• Devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kurulduğu taşınmazların eklenti ve ortak yerlerinden hissesi oranında ve kendisine ait olan süre içinde kullanma hakkına sahiptir.

• Üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa şüyuun giderilmesini isteyemezler.

• Devre mülk hak sahipleri kendilerine ayrı­lan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi so­nunda kullandıkları bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak ve dönem sahibine teslime mecburdurlar.

• Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde yararlanacak olan dönem sahibinden birisi veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleş­meyi talebine ekleyerek ibraz etmesi halinde mahallin en büyük mülkî amirinin emri ile baş­kaca bir işlem ve tebligata gerek kalmadan der­hal zabıtaca boşalttırılır. İdare ve yargı organla­rına yapılacak başvuru bu boşaltma işlemini durdurmaz. Tarafların kanundan ve sözleşme­den doğan hakları saklıdır.

• Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde bu kanunda, sözleşmede veya yönetim plânında hüküm bu­lunmayan hallerde Türk medenî kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.

• Anlaşmazlıklar ana gayrimenkulun bulun­duğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde çözümlenir.  

 

 Sayfayı Kapat